PRIVĀTUMA ATRUNA

14.07.2021

Šī privātuma atruna nosaka kārtību kā Olaines Sporta Centrs veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

Olaines Sporta Centrs nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir veicis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā.

Olaines Sporta Centra kontaktinformācija: Stadiona iela 2, Olaine, LV-2114, e-pasts: sportacentrs@olaine.lv

Personas datu aizsardzības speciālists ir sasniedzams, rakstot uz e-pasta adresi datu.specialists@olaine.lv

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati
Olaines Sporta Centrs apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem, lai:
• nodrošinātu pakalpojumu pieejamību un to administrēšanu;
• sagatavotu un noslēgtu līgumus un pierādītu to noslēgšanas faktu, nodrošinātu līguma saistību izpildi un izpildes kontroli;
• nodrošinātu saziņu ar klientiem, iedzīvotājiem, uzņēmējiem un citām publiskām vai privātām personām;
• nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanu, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi;
• informētu par Olaines Sporta Centru, informācijas atklātības nodrošināšanai un ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem, publicitātei, mārketingam un veiktu fotografēšanu, video fiksāciju;
• nodrošinātu Olaines Sporta Centra pārvaldīto interneta mājaslapu satura uzlabošanu un satura pielāgošanu lietotāju vajadzībām (tiek lietotas sīkdatnes);
• citos nolūkos, informējot personas, par kurām fizisko personu datu apstrāde tiek veikta. 
 
Olaines Sporta Centra personas datu apstrādes tiesiskie pamati ir līguma izpilde (Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts), juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts), leģitīmā interese (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) un atsevišķos gadījumos – datu subjekta piekrišana (Regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts).
 
Darām Jums zināmu, ka Olaines Sporta Centra Privātuma atrunā norādīto datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav visaptverošs, darbinieku un audzēkņu personas dati var tikt apstrādāti arī citiem Privātuma atrunā neminētiem mērķiem, nodrošinot datu apstrādes tiesiskumu.
Personas datu saņēmēji
No Olaines Sporta Centra personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
 
Darām Jums zināmu, ka nenododam personas datus trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējam personas, kuras ieguvušas informāciju no Olaines Sporta Centra.
 
Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju.
 
Personas datu glabāšanas ilgums
Pārzinis glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
• pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
• ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
• ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
• Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.
 
Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības
• Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Olaines Sporta Centrs apstrādā, datu subjektam/datu subjekta likumīgajam aizbildnim ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties Olaines Sporta Centrā un iegūt sev nepieciešamo informāciju.
• Datu subjektam/datu subjekta likumīgajam aizbildnim personai ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu/dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
• Olaines Sporta Centrs veic saziņu ar datu subjektu/datu subjekta likumīgo aizbildni: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīves vietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjektu/datu subjekta likumīgais aizbildnis ir sūtījis iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
• Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie Olaines pašvaldības datu aizsardzības speciālista;
• Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)